• tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb)
 • poskytovatel zdravotních služeb: RB dent s.r.o., IČ: 28772661, dále též jako Stomatologické centrum RB dent, provozovna U Domoviny 491/1, 46001 Liberec
 • termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona
 • termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky
 • termínem “ordinace” se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu, kterou tvoří stomatologická souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře a asistentky
 • termínem “minutová sazba” se rozumí veškeré náklady za výkon ordinace zahrnující odbornou práci, použité technologie, běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace
POVINNOSTI POSKYTOVATELE
 • stomatologické centrum RB dent se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na vysoké úrovni, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta
 • stomatologické centrum RB dent se zavazuje vést dokumentaci klienta dle platných předpisů
 • před každým zdravotním výkonem bude klient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu i o možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • v případě existence více možných variant léčby seznámí lékař klienta s jednotlivými variantami a jejich cenovou náročností
 • centrum RB dent je povinno objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby se minimalizovalo jejich čekání
 • centrum RB dent je povinno dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/klient, komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl
 • centrum RB dent je povinno zajistit pro klienta klidné prostředí, minimalizovat jeho případný stres ze zákroku
 • centrum RB dent bezpodmínečně dodržuje právo na ochranu osobních dat, tzn. že veškeré osobní údaje klienta, včetně údajů citlivých uvedené ve vstupním dotazníku nebo v průběhu léčby, podléhají ochraně osobních údajů (včetně zpracování osobních údajů a nakládání se zdravotnickou dokumentací) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu (§67a a §67b ) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • v případě akutních obtíží klienta se Centrum RB dent zavazuje ošetřit ho co nejdříve, o upřednostnění akutních případů rozhoduje lékař
Centrum RB dent si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
 • klient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele, případně omezuje práva ostatních klientů
 • požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • klient záměrně nedodržuje léčebný plán stanovený lékařem a odsouhlasený klientem
 • klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)
POVINNOSTI KLIENTA
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu
 • akceptovat preventivní prohlídky a pravidelnou návštěvu dentální hygienistky jako nezbytnou součást léčby
 • dbát na vysoký standard své zubní hygieny a tím předcházet vzniku možných zdravotních rizik
 • spolupracovat při zdravotním výkonu a poskytnout lékaři možnost kontroly průběhu léčebného procesu
 • klient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů
 • za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele, který byl sdělen klientovi ústně, telefonicky či e-mailem
 • poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně
 • klient si musí být vědom, že v případě neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace
 • absenci lze předejít včasnou omluvou a sjednáním nového termínu
 • omluva musí být provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem (osobně v Centru RB dent, telefonicky SMS zprávou na tel. 603 579 191, prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@rbdent.cz)
 • pro případ absence tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu
 • výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku
 • smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi
 • klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení
REKLAMACE
 • centrum RB dent poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky). Na implantáty poskytujeme záruku 10 let
 • záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.)
 • stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit
Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:
 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti
SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
 • centrum RB dent spolupracuje s vybranými zdravotními pojišťovnami. Seznam spolupracujících zdravotních pojišťoven je zveřejněn na webových stránkách www.rbdent.cz a k nahlédnutí v jednotlivých ordinacích
 • úkony, které nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na webových stránkách www.rbdent.cz nebo k nahlédnutí v jednotlivých ordinacích
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • smluvní podmínky vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři
 • v případě pacientů registrovaných před 1. 3. 2017 vstupují podmínky v platnost podpisem dodatku
 • v případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní podmínky v platnost při vstupu do ordinací Centra RB dent
 • centrum RB dent má právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Smluvní podmínky. Aktuální verze Smluvních podmínek je umístěna na webových stránkách www.rbdent.cz a v jednotlivých ordinacích
 • pokud se některé z ustanovení těchto Smluvních podmínek stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení
 • tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2017